Skip to content

Politikker

Af Chris Bjerknæs

Aktiv beskæftigelsespolitik 

Dansk Folkeparti ønsker at have fokus på den enkelte lediges kompetencer. Det mener vi er muligt med et aktivt jobcenter, der kan se muligheder frem for begrænsninger hos – og sammen med –  borgeren. Vi ønsker at skabe et stærkt og respektfuldt samarbejde med lokale virksomheder, der giver mulighed for et rummeligt arbejdsmarked til alle.

Vi anser det som en stærk livskvalitet, at man er selvforsøgende og ønsker derfor at understøtte alle borgere.  Derfor er det vigtigt at sikre målrettet, individuel, værdig og sammenhængende forløb i jobcenteret.

Vi har brug for at flere borgere tager en erhvervsuddannelse, da vi ved at faglærte medarbejdere i fremtiden vil være en mangelvare. Vi skal lokalt havde blik for jobmuligheder i store byggerier og brancher med jobmuligheder, både nu og på længere sigt.

Vi ønsker, at Roskilde Kommune udbreder viden om handicapkompenserende ordninger til de lokale virksomheder med henblik på at øge beskæftigelsen og fastholde borgere med handicap på arbejdsmarkedet. Det samme gælder andre ordninger som fx flexjob mv.

Byplanlægning

Basale ting er ikke prioriteret i dag. Stort set ingen skoler er trafiksikre, diverse kantstene m.m. er svære for handicappede at forcere, og vi mangler fortsat at sikre strækninger, hvor der sker uheld. Trafiksikkerheden gælder alle, så vi alle har mulighed for at transportere os på forskellig vis sikkert.

Vi ønsker, at kommunens handicappede ikke må forhindres på deres færd rundt i kommunen, det skal være let at være handikappet så vidt det er muligt og giver mening. Derfor er det et arbejde der skal tænkes med i alle facetter når det f.eks. kommer til planlægningen af det offentlige rum. Vi ønsker at prioritere trafiksikkerheden omkring skoler og daginstitutioner, da det er her børnene og de unge først færdes i trafikken.

Det er vigtigt at få en god aktiv start på livet og vanerne. Det er vigtigt for os, at borgerne i kommunen oplever en ligeværdig behandling i deres sagsbehandling og oplever en rimelighed i forhold dispensationer m.m. i byggesager. Vi ønsker en større del af Roskilde lokalplanlagt således at borgere der køber hus ved under hvilke forudsætninger.

Børn og unge er fremtidens ressource

Vores børn og unge er vores guld. Derfor vil Dansk Folkeparti opstille de bedste vilkår for vores børn og unge. Vi skal sikre en god start på livet med sundhedsplejerske og institutioner, der er i topklasse, samt en faglig stærk folkeskole. Bevarelsen af institutioner og skoler i vores små lokalsamfund er en vigtig prioritering.

Det er en forudsætning for landets udvikling, at vores børn og unge får en god start på livet og videre i deres skoleliv. Derfor prioriterer Dansk Folkeparti gode institutioner og skoler med et godt indeklima og tidssvarende omgivelser. Vi vil arbejde for trygge, billige og fleksible pasningsmuligheder, så dette kan indrettes for at få familieliv og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed.

Vi skal understøtte det gode skoleliv. Det gør vi ved at sikre en faglig stærk folkeskole med en overvægt af linjefagsuddannede lærere og at skabe fokus på de sociale fællesskaber. Eleverne skal bibringes vigtige kundskaber, herunder forståelsen for vores historiske og kulturelle forudsætninger for landets udvikling og livet som borgere i Danmark. Derfor har Dansk Folkeparti sikret oprettelsen af ungebyrådet som en fast introduktion til arbejdet med demokrati. Vi tillægger håndens og åndens arbejde store værdier og ønsker derfor at alle elever kommer i erhvervspraktik i enten håndværk eller sundhedsmæssige fag samt indfører morgensang på alle skoler.

 

En skarp flygtninge – og migrant tilgang

Roskilde Kommune må aldrig blive en multietnisk kommune. Dansk Folkeparti vil ikke acceptere parallelsamfund og social kontrol. En stor del af ansvaret for at løse disse problemer ligger hos den til enhver tid siddende regering, men lokalt vil vi gøre, hvad vi kan.

Dansk Folkeparti mener, at vi har modtaget langt flere flygtninge og migranter, end vi kan absorbere i kommunen, dette på bekostning af vores borgere.

Derfor skal vi vise ansvarlighed for at stille krav til dem der har valgt at bosætte sig her, det skal vi gøre ved en strategi for selvforsørgelse og repatriering. Det betyder, at alle borgere i målgruppen for repatriering, både dem på forsørgelsesydelse og de selvforsørgende, skal opsøges gennem opsøgende indsats og informationsmøder. Derudover skal vi sætte skarpe krav til møde på job, uddannelse og sprogskole og se det som en naturlig del at forsøge sig selv.

Dette gælder ligeledes kvinder, som naturligvis skal indgå på arbejdsmarkedet som en naturlig del. Det er vigtigt for børnenes skolegang at alle børn med flygtninge og migrant baggrund lærer dansk inden skolestart, for at få den bedste start både social og fagligt. Roskilde kommune skal stoppe den gavmilde tilgang til flygtninge og migranter og sikre at der ikke foregår forfordeling af danske borgere.

 

En tryg seniortilværelse.

Hidtil har vi i Roskilde, periodevis, prioriteret vores ældre generation højt, herunder mulighederne for at holde sig i gang via motion, frivillighed m.m. Udfordringen er at indsatsen intensiveres, hvorefter vi langsomt skærer ind igen. Dette er sket før og det samme foregår igen nu.

Vi ønsker en langsigtet plan, hvor økonomien rækker til det antal borgere, der reelt har brug for kommunens tilbud.

Vi vil fortsat prioritere frivilligheden og ældremotion, som begge har en stor del af æren for, at det går godt i Roskilde. Vores vision er at sikre, at man kan fortsætte det gode liv også når/ hvis man kommer på plejecenter.

Vi mener, at der er en særskilt udfordring her i forhold ensomhed og omsorg. Vores personale og frivillige kan meget, men vi kan gøre mere. Endelig ønsker vi ,at vi i højere grad (gradvist) åbner vores plejecentre for pensionistboliger. Vi ved vi ikke har kapacitet fra dag 1, men vi kan gradvist gå i den retning og dermed skabe en kapacitetsbuffer samt større livsglæde fordi der kommer seniorer ind, der stadig har livsgejst og kan bidrage med liv i hverdagen.

Et stærkt lokalt sundhedstilbud

Vi ønsker et stærkt sundhedstilbud i Roskilde kommune. Vores mål er, at borgerne oplever én indgang og et effektivt system, der forandrer og hjælper til en bedre og sundere livsstil. Der skal være nem adgang og medarbejderne skal dagligt føle, at de gør en forskel. Det omhandler ikke mindst også vores gravide og nyfødte.

Vi ønsker et endnu mere attraktivt tilbud i vores lokale sundhedsvæsen. Vi tror på, at en god start på livet er altafgørende for et menneskes liv. Sundhedsplejen er derfor en klar prioritet, så vi kan understøtte starten på livet mest muligt.

Vi ønsker større fleksibilitet i tilbuddene. Sundheds og omsorgscentrene indeholder i dag genoptræning og sygeplejeklinikker. Vi ønsker disser tilbud udvidet med en sundhedsbus, der kan køre ud til vores lokalsamfund/ bysamfund og ad den vej opnå mere decentralisering på de simple opgaver. Vi tror på, at det giver mening at mødes med ligesindede. Derfor vil der være opgaver, det giver mening kun at have udbudt på et enkelt sundhedscenter eller to og ikke alle. Denne fleksibilitet skal ind. Vi tror på, at vi ad denne vej kan sikre en bedre service for borgerne og mere kvalificerede tilbud.

 

Klima og Miljø i vores hverdag

Naturen er ikke noget, vi ejer. Vi har fået til den låns, og vi skal videregive den intakt til kommende generationer. Naturen skal plejes og bevares til gavn for vores sundhed og trivsel i hverdagen. I Dansk Folkeparti ønsker vi indsatsen lagt dér, hvor vi får mest for pengene.

Naturen skal sikres de bedst mulige betingelser, således at mangfoldigheden af arter og naturtyper bliver sikret i en tid, hvor mange arter uddør som følge af intens opdyrkning og udnyttelse af naturressourcer. Roskilde Kommune ligger desværre ikke i toppen, når det kommer til velbevaret natur. Det kan vi gøre meget bedre – og vi kan samtidig tænke klimaet ind i kampen.

Dette indebærer, at vi skal plante mere skov, fordi træer binder skadelig CO2. Samtidig skal vi arbejde for en større mangfoldighed i naturen, således at flere arter kan trives og sikre biodiversitet. På klimaområdet skal vi droppe tankerne om vindmøller på land og i stedet arbejde for en hensigtsmæssig opsætning af solpaneler f.eks. på allerede bebyggede tagarealer og langs motorveje.

Endelig skal vi yde en langt større indsats for at sikre, at affald ikke havner i vores smukke natur eller i fjorden, hvor f.eks. plastik kan gøre stor skade på dyrelivet og økosystemer.

 

Kultur i øjenhøjde

Roskilde er kendt som en vibrerende festival by og centrum for store events. Det kan vi være stolte af. Men kan vi gøre det endnu bedre, således at kulturen også kommer ud i krogene, ud i borgernes hverdag?

 

Dansk Folkeparti ønsker at Roskilde fortsat er på landkortet som en vigtig kulturby – og at det er en by, hvor kulturtilbud når bredt ud til befolkningen.

Dansk Folkeparti ønsker derfor, at kulturen i endnu højere grad når ud i vores institutioner, hvor der befinder sig mange borgere, for hvem kultur måske ikke er nogen selvfølge.

Men vi skal huske kultur er også historie, og her skal Roskilde i kraft af sin rige historie placeres helt i front, således at Roskildes bidrag til Danmarkshistorien gøres klar for alle.

I de kommende år bliver konkurrencen med andre byer på Sjælland endnu hårdere. Det gælder både som tilflytter by og som handelsby. Kulturen er et vigtigt redskab i denne konkurrence, og derfor vil fokus på kulturlivet ikke blot være til gavn for byens egne borgere, men i lige så høj grad for byens positionering i en global oplevelsesøkonomi.

 

Orden og sikkerhed i Roskilde kommune

For Dansk Folkeparti er orden og sikkerhed i kommunen rigtig vigtigt. Dansk Folkeparti vil have lokale politistationer og nærbetjente og et mere synligt politi.

Efter politireformen i 2007 er antallet af uniformerede betjente i Roskilde gået markant ned. Lokalpolitistationer og nærbetjente er væk. Dansk Folkeparti vil have genetableret nærpolitiet for vores borgere.

Der skal være uniformerede lokalbetjente, hvor der er behov, som har kendskab til kriminelle, og som kan tage fat i specielt unge som er på vej i en forkert retning. Dette skal ikke foregå i kun allerede belastede områder men i hele Roskilde kommune.

Nærpoliti kan lave forebyggende arbejde og skabe tryghed for Roskildes borgere. Derudover skal nærpoliti gøre det nemmere for borgere i fx Jyllinge og Viby at komme i kontakt med politiet – der skal være kort vej fra borger til politi. Vi ønsker som kommune at understøtte politiet i alle de opgaver, som loven tillader, herunder øget brug af videoovervågning.

 

Psykisk syge har krav på et værdigt liv

I Danmark er antallet af diagnosticerede psykisk syge steget gennem de sidste år. Efter det for en del år siden blev besluttet at have færre psykiatriske sengepladser og at psykisk syge i højere grad skal bo i eget hjem, er der behov for et yderlige øget samarbejde mellem Region Sjælland og Roskilde kommune.

Hver tiende dansker opfylder kriterier for psykisk sygdom, hvilket svarer til 580.000 danskere. En del patienter falder igennem systemet. En af årsagerne er, at de ofte lander mellem regionen og kommunen.

Der er psykisk syge, der ikke selv tager deres medicin, og som med jævne mellemrum bliver afhentet af politiet og kørt på psykiatrisk akutmodtagelse, hvor de får et par overnatninger og bliver medicineret og sendt hjem igen.

Det må erkendes, at der er mange psykisk syge, som ikke formår at få en hverdag til at fungere, og som har brug for hjælp fra kommunen. Kontakten fra kommune til region, når der er behov for indlæggelse og omvendt ved udskrivelsen, er altafgørende for, at vi som samfund lykkes med at få bedre livskvalitet for psykisk syge og undgå flest mulige udsving i deres dagligdag. Der skal være øget fokus på borgere, som ikke kan klare sig selv, og som har behov for assistance til at få medicin samt almindelige ting som at få et bad eller få noget at spise. Vi skal som kommune gå langt for at opbygge den tillid, det ofte kræver at blive lukket ind hos en psykisk syg. Der er en hårfin balance i forhold til selvbestemmelse og omsorgssvigt, det er en balance, vi skal gøre vores bedste for at finde.

 

Tidlig omsorg for psykisk syge

15 procent af alle unge har været i behandling for psykiske lidelser inden de fylder 18. Dansk Folkeparti i Roskilde vil have fokus på børn og unge med psykiske sygdomme, så der kan sættes tidligt ind over for psykisk sygdom.

I Danmark har 11 procent af elever i alderen 11-15 angive,t at de har en lav livstilfredshed ifølge en skolebørns undersøgelse fra 2018.

Der er altså mange børn og unge, som går rundt med psykiske lidelser, som udvikler sig og bliver værre, uden at der bliver sat ind med hjælp fra det offentlige. Der er for få behandlere og speciallæger til børn og unge.

Mange psykiske lidelser kan relateres til socialt udsatte borgere. Roskilde kommune skal være langt bedre til at identificere og få fat i børn og unge og få dem i behandling, inden sygdomme udvikler sig.  Vi skal understøtte vores ansatte i tidlig opsporing og skabe et rum, hvor bekymringer om børn er en fast del af dagsordenen.